حل مشکل مموری کارت در گوشی نوکیا 3500C,3110C
برای حل مشکل مموری کارت در گوشی نوکیا 3500C,3110C مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل عدم شارژ گوشی سامسونگ E-1105
برای حل مشکل عدم شارژ گوشی سامسونگ E-1105 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی نوکیا X5-01
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی نوکیا X5-01 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی سامسونگ 3010S
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی سامسونگ 3010S مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل میکروفون در گوشی نوکیا 5610,5310,7310E90
برای حل مشکل میکروفون در گوشی نوکیا 5610,5310,7310E90 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی نوکیا 2700C
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی نوکیا 2700C مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی نوکیا 100,101
برای حل مشکل عدم تشخیص سیم کارت در گوشی نوکیا 100,101 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل دوربین گوشی نوکیا 500
برای حل مشکل دوربین گوشی نوکیا 500 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل عدم شارژ گوشی نوکیا 500
برای حل مشکل عدم شارژ گوشی نوکیا 500 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.
حل مشکل نور نمایشگر در گوشی نوکیا 500
برای حل مشکل نور نمایشگر در گوشی نوکیا 500 مطابق شکل مقابل سیم کشی نمایید.